“Justiția este oarbă, atȃt timp cât nu este vorba despre Israel” (Linkedin)

Noul meu articol pe LinkedinJustiția este oarbă, atȃt timp cât nu este vorba despre Israel

Israel is once again singled out as it was recently announced that it is threatened to be put on the docket 0f the International Criminal Court in The Hague for alleged war crimes. Meanwhile, the actions of blatantly oppressive regimes are being conveniently overlooked. So how can the “special treatment” toward the Jewish nation be explained if not by the motivation of antisemitism? We have to understand where the hatred comes from. It is not the result of what we do, but what we fail to deliver: unity to the world.

The international community looks at us through a magnifying glass. They hate us and want to see an end to the Israeli enterprise. Hostile organizations are rising up and multiplying against us day by day, and those who showed some restraint in the past, in line with the previous US administration’s friendly policies toward Israel, now feel more comfortable to act in step with the new White House.

We can continue fighting those who are not on our side, our instinctive reaction is to hate back, but this only confuses our vision and blurs our thoughts. We need to understand hatred from a deeper level, from an internal goal-oriented role demanded of the Jewish people.

We are the ones who fail to rise above the hatred and rejection between us, and the nations of the world reflect the state of our relations. In fact, the hostility against us is not because of our necessity for self-defense, but due to our lack of awareness of what the world demands from us: to connect and provide the world with the system for ultimate connection.

The nation of Israel was created differently from all other nations. Ours is a nation established to serve as a source for humanity’s future connection, for and of every nation in the world. It is why Israel was created and it is our destiny. Moreover, it is what the world subconsciously expects of us. They instinctively feel Jews know how to achieve peace and prosperity in the world and are not sharing it with them, so their complaint is manifested as antisemitism.

Understanding our background is therefore key to understanding that the Jewish people is not a nation in the common sense of the word, but a group of people from many different tribes and cultures who subscribed to an idea. This common vision was the fact that there is one force that governs the universe, the force of unity, the only power that can connect us above our differences.

We agreed to unite “as one man with one heart” at the foot of Mt. Sinai, and received the code of law for conducting a society whose members are united at heart. The task we were given is as valid now as it was then, and the world demands that we carry it out. Is Israel detrimental to the world? We are as long as we do no not overcome our deep divisions and get closer to each other. Thus, the only solution to end the animosity against the Jewish nation is becoming one unified people. As Kabbalist Yehuda Ashlag wrote during WWII in his 1940 paper The Nation:

“It is also clear that the enormous effort that the rugged road ahead requires of us mandates unity that is as solid and as hard as steel from all parts of the nation, without exception. If we do not come out with united ranks toward the mighty forces that are standing on our way to harm us, we will find that our hope is doomed in advance.”

Therefore, if we can find this desire to unify within us and fan its flames, we will become a positive force that will permeate the world and hatred against us will vanish.

JUSTIŢIA ESTE OARBĂ, ATȂT TIMP CȂT NU ESTE VORBA DESPRE ISRAEL

Israelul este din nou izolat, deoarece recent a fost anunțat că este amenințat că va fi dus în faţa Curții Penale Internaționale din Haga pentru presupuse crime de război. Între timp, acțiunile regimurilor flagrant opresive sunt ignorate în mod convenabil. Deci, cum se poate explica „tratamentul special” față de națiunea evreiască, dacă nu prin motivația antisemitismului? Trebuie să înțelegem de unde vine ura. Nu este rezultatul a ceea ce facem, ci a ceea ce nu reușim să oferim: unitatea lumii.

Comunitatea internațională ne privește printr-o lupă. Ne urăsc și vor să vadă sfârșitul întreprinderii israeliene. Organizațiile ostile se ridică și se înmulțesc împotriva noastră zi de zi, iar cei care au arătat o anumită reținere în trecut, în conformitate cu politicile amicale ale administrației americane anterioare față de Israel, se simt acum mai confortabil să acționeze în pas cu noua Casă Albă.

Putem continua să ne luptăm cu cei care nu sunt de partea noastră, reacția noastră instinctivă este să urâm cu aceeaşi măsură, dar acest lucru nu face decât să ne înceţoşeze viziunea și să ne estompeze gândurile. Trebuie să înțelegem ura de la un nivel mai profund, orientat spre rolul intern cerut de la poporul evreu.

Noi suntem cei care nu reușim să ne ridicăm peste ura și respingerea dintre noi, iar națiunile lumii reflectă starea relațiilor noastre. De fapt, ostilitatea împotriva noastră nu se datorează necesității noastre de autoapărare, ci datorită lipsei noastre de conștientizare a ceea ce lumea ne cere: să ne conectăm și să oferim lumii sistemul pentru o conexiune finală.

Națiunea Israel a fost creată diferit de toate celelalte națiuni. Este o națiune stabilită pentru a servi ca sursă pentru conexiunea viitoare a umanității, pentru și din fiecare națiune din lume. De aceea a fost creat Israelul și acesta este destinul nostru. Mai mult decât atât, este ceea ce lumea așteaptă subconștient de la noi. Ei simt instinctiv că evreii știu cum să obțină pacea și prosperitatea în lume și nu o împărtășesc cu ei, așa că doleanţa lor se manifestă ca antisemitism.

Înțelegerea trecutului nostru este, prin urmare, cheia pentru a înțelege că poporul evreu nu este o națiune în sensul comun al cuvântului, ci un grup de oameni din multe triburi și culturi diferite care au subscris la o idee. Această viziune comună constă în faptul că există o forță care guvernează universul, forța unității, singura putere care ne poate conecta deasupra diferențelor dintre noi.

Am convenit să ne unim „ca un singur om cu o singură inimă” la poalele Muntelui Sinai și am primit codul de lege pentru conducerea unei societăți ai cărei membri sunt uniți în inimă. Sarcina care ni s-a dat este la fel de valabilă acum ca atunci, și lumea ne cere să o împlinim. Este Israelul dăunător lumii? Suntem, atât timp cât nu depășim diviziunile noastre profunde și nu ne apropiem unul de celălalt. Astfel, singura soluție pentru a pune capăt animozității împotriva națiunii evreiești este de a deveni un singur popor unit. Așa cum a scris cabalistul Yehuda Ashlag în timpul celui de-al doilea război mondial în lucrarea sa din 1940, Naţiunea:

„Este, de asemenea, clar că efortul enorm pe care drumul accidentat din față îl cere de la noi impune o unitate, care să fie la fel de solidă și dură ca oțelul, din partea întregii națiuni, fără excepție. Dacă nu ieșim cu rânduri unite în faţa forțelor puternice care ne stau în cale să ne facă rău, vom descoperi că speranța noastră este dinainte sortită pieirii”.

Prin urmare, dacă putem găsi în noi această dorință de a ne uni și de a-i aprinde flăcările, vom deveni o forță pozitivă care va pătrunde în lume, iar ura împotriva noastră va dispărea.

#israel #InternationalCriminalCourt #Antisemitism

Discuții | Share Feedback | Ask a question
"Cabala și Semnificatia Vieții" Comentarii RSS Feed